Как да преобразуваме числова стойност в думи чрез PHP

Можеби сте се сблъсквали с такава задача, но всичко което сте намирали за конвертиране на число към дума е било предвидено за английски език. Е... тогава сега е щастливият ви ден! :)
Ще Ви предоставя един PHP клас специално написан от нас за един проект върху който работехме преди около година.


class TextualNumber
{
  var $units = array();
  var $teens = array();
  var $hundredth = array();
  var $tens  = array();
  var $suffix = array();

  function TextualNumber()
  {
    $this->units = array('нула', 'едно', 'две', 'три', 'четери', 'пет', 'шест', 'седем', 'осем', 'девет');
    $this->teens = array('десет', 'единадесет', 'дванадесет', 'тринадесет', 'четеринадесет', 'петнадесет', 'шестнадесет', 'седемнадесет', 'осемнадесет', 'деветнадесет');
    $this->hundredth = array(1=>'сто','двеста','триста','четеристотин','петстотин','шестстотин','седемстотин','осемстотин','деветстотин');
    $this->tens  = array(2 => 'двадесет', 'тридесет', 'четеридесет', 'петдесет', 'шестдесет', 'седемдесет', 'осемдесет', 'деветдесет');
    $this->suffix = array('хиляди', 'милиона', 'милиарда', 'trillion', 'quadrillion');
  }

  function ToString($int)
  {
    if (!preg_match('#^[\d.]+$#', $int)) {
      echo('Невалидни символи! Моля въведете числова стойност.');
      return;
    }

    if (strpos($int, '.') !== false) {
      $decimal = substr($int, strpos($int, '.') + 1);
      $int   = substr($int, 0, strpos($int, '.'));
    }

    $int = ltrim($int, '0');

    if ($int == '') {
      $int = '0';
    }


    if ($negative = ($int < 0)) {
      $int = substr($int, 1);
    }

    if (strlen($int) > 18) {
      echo('Числото съдържа повече от 18 цифри!');
      return;
    }

    $orig = $int;

    switch (strlen($int)) {

      case '1':
        $text = $this->units[$int];
        break;


      case '2':
        if ($int{0} == '1') {
          $text = $this->teens[$int{1}];

        } else if ($int{1} == '0') {
          $text = $this->tens[$int{0}];
          if($this->flag == 3) $text = 'и '.$text;
          echo $this->flag."
"; $this->flag = 0; } else { $text = $this->tens[$int{0}] . ' и ' . $this->units[$int{1}]; } break; case '3': if ($int % 100 == 0) { $text = $this->hundredth[$int{0}]; } else { $int_tmp = substr($int, 1); if($int_tmp{0} == '0' || $int_tmp{0} == '1') $add = 'и'; $this->flag = 3; $text = $this->hundredth[$int{0}] . " $add " . $this->GetText(substr($int, 1)); } break; default: $pieces = array(); $suffixIndex = 0; $num = substr($int, -3); if ($num > 0) { $pieces[] = $this->GetText($num); } $int = substr($int, 0, -3); while (strlen($int) > 3) { $num = substr($int, -3); if ($num > 0) { $pieces[] = $this->GetText($num) . ' ' . $this->suffix[$suffixIndex]; } $int = substr($int, 0, -3); $suffixIndex++; } if (substr($int, -3) == 1) { $t = $this->suffix[$suffixIndex]; if($suffixIndex == 0 && $int == 1) $ending = 'а'; else $preff = 'един '; $pieces[] = $preff . substr($t,0,-2) . $ending; } else { $pieces[] = $this->GetText(substr($int, -3)) . ' ' . $this->suffix[$suffixIndex]; } $pieces = array_reverse($pieces); if (count($pieces) > 1 AND strpos($pieces[count($pieces) - 1], ' и ') === false) { $pieces[] = $pieces[count($pieces) - 1]; $pieces[count($pieces) - 2] = 'и'; } $text = implode(' ', $pieces); if ($negative) { $text = 'минус ' . $text; } break; } if (!empty($decimal)) { $pieces = array(); $decimal = preg_replace('#[^0-9]#', '', $decimal); $text .= ' точка ' . $this->GetText($decimal); } return $text; } function GetText($int) { return $this->ToString($int); } /** * Returns text and number for a randomly generated number. * * @return array Array of number and textual representation */ function Get() { $int = mt_rand(1, 99999); return array($int, $this->ToString($int)); } /** * Returns currency version of a given number. * * @param string $int Number to convert * @param string $major Word to use for left hand side of decimal point * @param string $minor Word to use for right hand side of decimal point * @return string Resulting string */ function GetCurrency($int, $major = 'pound', $minor = 'pence') { if (strpos($int, '.') !== false) { $left = substr($int, 0, strpos($int, '.')); $right = substr($int, strpos($int, '.') + 1); // Plural $major ? if ((int)abs($left) != 1) { $major .= 's'; } $text = $this->GetText($left) . " $major and " . $this->GetText($right) . " $minor"; } else { $text = $this->GetText($int) . " $major"; } return $text; } }


А ето и как може да го използвате:

header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');
require_once("number2textBG.class.php");
if($_POST[submit])
{
  $t2n = new TextualNumber;
  $txt2n = $_POST[number].' - ';
  $txt2n .= $t2n->GetText($_POST[number]);
  
}
echo '<form method="post" action="">
  <input type="text" name="number" value="" />
  <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>';
echo $txt2n;Не забравяйте да изпробвате демото.Търсене в статиите

Loading

Блог категории

 1. SEO ( 3 )

 2. Фирмена идентичност ( 1 )

 3. Достъпност ( 1 )

 4. Програмиране ( 3 )